pondělí 23. května 2022

Požární ochrana

Námi nabízené služby na úseku požární ochrany mají za úkol vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry.

Při zajištění nabízených služeb a činnosti vychází naše firma z ustanovení zák. ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 21/1996 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 133/85. Nabízené služby je výhodné realizovat v souvislosti se zajišťováním ostrahy objektu naší firmou.

Rozsah služeb požární ochrany:

  • provozování Hasičského záchranného sboru 
  • zajištění požární ochrany v mimopracovní době
  • zajištění dozoru při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
  • zajištění školení zaměstnanců na úseku PO
  • zajištění dalších činností prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany v závislosti na hodnocení požárního rizika

Zejména v otázce převzetí a provozování hasičského sboru nabízíme při zachování vysokého standardu služeb podstatné snížení nákladů na zajištění bezpečného provozu společnosti.

Při případném provozování sboru jsme připraveni řešit otázku pracovníků jejich převzetím podle příslušných ustanovení Zákoníku práce.

Provozování hasičského sboru se provádí podle platných zákonů, a to tzv. sdružením prostředků. Účelem sdružení je zřízení společné jednotky požární ochrany.

 

logo

Při výkonu všech činností požární ochrany se řídíme zákonem o požární ochraně 133/85 Sb., prováděcí vyhláškou 246/2001 Sb., příslušnými normami a předpisy Evropské unie. Samozřejmostí je vysoká kvalita prací a služeb, operativnost a příjemné jednání.